Ogłoszenie nr 2021-31028-79809

Budowa hali produkcyjnej z zapleczem kontrolno-biurowym i zagospodarowaniem terenu w ramach projektu nr POIR.03.02.02-00-2245/20 „Wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia stali wysokowytrzymałej drobnoziarnistej typu Armox w spółce MM-CAD”

Powstaje w kontekście projektu

POIR.03.02.02-00-2245/20 – Wdrożenie innowacyjnej technologii łączenia stali wysokowytrzymałej drobnoziarnistej typu Armox w spółce MM-CAD.

Zamówienia uzupełniające

W sytuacji zaistnienia, niemożliwej wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadnionej konieczności wykonania robót nieobjętych niniejszym zapytaniem ofertowym, których oddzielenie od zapytania ofertowego wymagałoby, z przyczyn technicznych lub gospodarczych, poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub od których wykonania jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, co zostanie stwierdzone w protokole konieczności, Zamawiający może zlecić ich wykonanie Wykonawcy w ramach zamówienia dodatkowego, na podstawie odrębnej umowy.

Warunki zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Istotna zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na podstawie której został wybrany, możliwa jest wyłącznie w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności i w zakresie określonym poniżej:

1) W przypadku zmiany stawki VAT nastąpi zmiana ceny Umowy w stopniu odpowiadającym zmianie stawki podatku VAT;

2) W przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:

a) opóźnienie wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;

b) odmowa wydania przez ww. organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. – W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej w pkt 2 — zmianie może ulec termin realizacji Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody, o której mowa powyżej, a która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty.

3) W przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałów ze względu na zmianę przepisów prawa – możliwa jest w szczególności zmiana: sposobu wykonania, terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia.

4) Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym, przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumieć się zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

b) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie z Zapytaniem Ofertowym;

c) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, urządzeń lub obiektów budowlanych;

d) zaistniały odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkujące niemożnością realizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;

e) zaistniała konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń, dotyczących przedmiotu umowy, instytucji zarządzającej;

g) wystąpią: i. roboty wynikające ze zmian lub usunięcia błędów w dokumentacji projektowej na etapie realizacji, ii. roboty zamienne.

h) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia Stron;

i) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usuniecie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony;

j) zmiana zakresu powierzonego podwykonawcom,

k) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy przez zamawiającego zaistniały przyczyny niezależne od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności: i. protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych, ii. wystąpiły środki ochrony prawnej w postępowaniu o zamówienie publiczne uniemożliwiające

l) wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w postępowaniu;

m) zaistnieje brak frontu robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy na okres powyżej jednego miesiąca;

n) wykonanie przedmiotu Umowy jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, o którym mowa w § 11 ust. 2. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych powyżej w pkt 2 lit. a-h możliwa jest w szczególności zmiana terminu realizacji Umowy i/lub Wynagrodzenia, zaś w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt 2 lit. i-n możliwa jest zmiana terminu realizacji Umowy bez możliwości zmiany Wynagrodzenia.

4. Strona występująca o zmiany postanowień niniejszej Umowy, zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności stanowiących przesłankę do zmiany. Wniosek o zmianę postanowień niniejszej Umowy musi być złożony na piśmie.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-22

 1. ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA Pobierz

 2. Projekt-wersja elektroniczna-1-170 Pobierz

 3. Projekt-wersja elektroniczna-171-346 Pobierz

 4. Gawarancja jakości MM-CAD Pobierz

 5. Kosztorys Pobierz

 6. Przedmiot zamówienia Pobierz

 7. Załącznik nr 1 – Formularz oferty Pobierz

 8. Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań Pobierz

 9. Załącznik nr 3 – Wzór umowy Pobierz

 10. Załącznik nr 4 – Wykaz osób Pobierz

 11. Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych Pobierz

 12. Załącznik nr 7 – Klauzule informacyjne Pobierz